Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Một Thoáng Hà Nội

Quốc Tử Giám ....

Làng hoa Ngọc Hà

Dưới ánh nắng Thu Hà Nội