Doanh Nghiệp giới thiệu

Trang này giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của các bạn đã từng là sinh viên Đại Học Kinh Tế Kharkov cũng với những cơ hội hợp tác cùng phát triển, chung sức làm giàu vì ngày mai tươi sáng ...