[MINH HUỆ 05-05-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Dallas – Fort Worth mở rộng của Texas sẽ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại công viên Plano Russel vào ngày 09 tháng 05 năm 2015. Đây cũng là lễ kỷ niệm 23 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.
Các thị trưởng của 10 thành phố lân cận đã gửi thư công bố đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ vinh danh ngày tuyệt vời này. Họ tuyên bố ngày 09 tháng 05 năm 2015 là “Ngày (Tuần) Pháp Luân Đại Pháp”.
Mười thành phố bao gồm: Addison, Allen, Bedford, Coppell, Frisco, Irving, Lewisville, North Richland Hills, Plano, và Southlake.
2015-5-4-minghui-tx-10cities-01--ss.jpg
Tuyên bố từ Addison, Texas
2015-5-4-minghui-tx-10cities-02--ss.jpg
Tuyên bố từ Allen, Texas
2015-5-4-minghui-tx-10cities-03--ss.jpg
Tuyên bố từ Bedford
2015-5-4-minghui-tx-10cities-04--ss.jpg
Tuyên bố từ Coppell
2015-5-4-minghui-tx-10cities-05--ss.jpg
Tuyên bố từ Frisco
2015-5-4-minghui-tx-10cities-06--ss.jpg
Tuyên bố từ Irving
2015-5-4-minghui-tx-10cities-07--ss.jpg
Tuyên bố từ Lewisville
2015-5-4-minghui-tx-10cities-08--ss.jpg
Tuyên bố từ North Richland Hills
2015-5-4-minghui-tx-10cities-09--ss.jpg
Tuyên bố từ Plano
2015-5-4-minghui-tx-10cities-10--ss.jpg
Tuyên bố từ Southlake

Đăng ngày 12-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.