[MINH HUỆ 19-5-2016] Thị trưởng Bryant Paterson của Kingston, Ontario, đã ký tuyên bố định ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.” Đây là lần thứ 8 thành phố Kingston ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
2016-5-18-minghui-falun-gong-kingston-promotion--ss.jpg
Kingston, Ontario, ban hành tuyên bố tôn vinh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”

Đăng ngày 26-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.